چشم انداز

چشم انداز

فراهم آوری دستیابی و به کار گیری انواع منابع اطلاعاتی بر اساس احترام به اولویت ها وانتظارات مراجعان وعادات حرفه ای آنها

ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه در کتابخانه به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی

    تسهیل در دسترسی به اطلاعات از طریق مشارکت در اشتراک منابع

مناسب  جلب رضایت مراجعه کننده از طریق انتقال منابع و پاسخگویی با کیفیت


غنی کردن مجموعه کتابخانه با تهیه، سازماندهی و نگهداری منابع چاپی و الکترونیکی معتبر در زمینه پزشکی

سهیل در دسترسی بیماران و همراهان بیمار به اطلاعات مناسب از طریق حضور بر بالین بیمار 

بکارگیری استانداردهای علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در اجرای کلیه امور کتابخانه

 تقویت مهارت‌های اطلاع یابی دانشجویان، پزشکان و پرستاران  

بکارگیری استانداردهای علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در اجرای کلیه امور کتابخانه

آموزش و ارتقاء سطح دانش کتابداران و اطلاع رسانان کتابخانه به طوری که به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی کاربران باشند