جامعه استفاده کننده


جامعه استفاده کنندگان این کتابخانه کلیه دانشجویان و پزشکان دانشکده علوم پزشکی ساوه و کارمندان بیمارستان می‌باشند که عضو نرم افزار پارس آذرخش هستند.