گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ HTML

عملکرد کتابخانه بیمارستان

  •  امانت و تحویل کتب برگشتی 
  •   راهنمایی مراجعین جهت دسترسی سریع به محتوای مورد نظر 
  •   خرید کتب درخواستی اساتید ،پزشکان و پیراپزشکان   
  •   بروز رسانی وب سایت کتابخانه طبق دستورالعمل های وزارت مطبوعه