بیانیه رسالت

بیانیه رسالت کتابخانه بیمارستان

کتابخانه های بیمارستانی میبایست به منظور گردآوری اطلاعات، روزآمدسازی و اشاعه ی آن در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران خود، به صورت اثربخش و مؤثر فعالیت داشته باشند. این کتابخانه ها بایستی به صورت گسترده از طرف جامعه کاربران خود که شامل بیماران، خانواده های بیماران، پزشکان، پرستاران، دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان بهداشتی میباشند، مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین ارائه خدمات اطلاعاتی در این کتابخانه ها میبایست بر پایه ی اصولی درست استوار شوند، این مجموعه اصول همان استانداردهایی هستند که رعایت آنها از جانب کتابخانه ها باعث بهبود وضعیت آنها و ارتقاء خدمات اطلا ع رسانی آنها گردیده و به عنوان معیاری جهت ارزیابی آنها مورد استفاده قرار میگیر د

کتابخانه های بیمارستانی و به صورت ویژه کتابخانه های بیمارستان های آموزشی، با توجه به شرایط خاصی که به  واسطه  حضور و تحت آموزش بودن دانشجویان کارآموز دارند، بایستی بتوانند اطلاعات به روز مورد نیاز متخصصان علوم پزشکی در پزشکی بالینی و دانشجویان تحت آموزش را فراهم ساخته و به سؤالهای آنها در زمینه های مختلف اطلاعات بهداشتی پاسخگو باشند. علاوه بر این کتابخانه های بیمارستانی باید بتوانند نیازهای استفاده کنندگان خدمات بهداشتی درمانی و خانواده های آنها را در حیطه آموزشی- بهداشتی از جمله درباره بیماری و روند آن، روشهای درمان بیماری، روشهای جراحی، مراقبتهای خاص پس از عملهای مختلف، عوارض عمل جراحی و داروهای مصرفی، مسائل حقوقی و مواردی از این قبیل را پاسخگو بوده و خدماتی را برای آنها فراهم سازند .

رسالت اصلی کتابخانه، حمایت از برنامه های آموزشی و پژوهشی بیمارستان از طریق فراهم آوری منابع چاپی و الکترونیکی و اشاعه اطلاعات علمی روزآمد است. مجموعه کتابخانه باید بازتابی از مطالب جاری در حوزه های  آموزش ی و پژوهشی باشد و بتواند با تحولات در برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی بیمارستان را  متحول و روزآمد نماید. کتابخانه بیمارستان باید منابع لازم برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان را تامین نماید.